رمــــ❤ـــــان نـــود و هشــ 98 ــــت سلام به همه ی خواننده های عزیز سایت رمـــان98 از فروردین ماه 1393 با هدف آسایش و رفاه خواننده های رمان و کتاب راه اندازی شد امید است با حمایت شما بهترین باشیم موفق باشید مدیر سایت نـــود و هشــ98ــــت http://roman98ia.com 2019-01-23T07:58:35+01:00 text/html 2017-09-18T15:36:58+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان دوئل حقیقت برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2391 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/dooel-haghighat/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان دوئل حقیقت برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/dooel-haghighat/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-16180" height="448" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/841.png" title="" width="448" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/841.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/841-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/841-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 20px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">خلاصه داستان :</span></span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">به درخت کنار جدول تکیه دادم. چشمم به خورشید خیره مونده بود. آخرین لحظات زندگیش بود،</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">رو به سرخی می‌رفت .بدون پلک زدن قطره های اشک رو صورتم می‌ریخت.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">سرم و پایین آوردم و به کپه خاک برآمده خیره شدم. نسیم خنک باد، گلبرگای گل رو حرکت می‌دادن&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">تاجای بزرگ، گل گلایول اطراف خاک بود .اعماق قلبم چیزی خالی شده بود، یه حفره عمیق !</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">توخالی شده بودم از رفتنش…</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">تو این دنیا کسی رو به جز اون نداشتم. تولدش بود. بدون اینکه فکر کنم و ببینم چرا حالش</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">انقدر بده، تنهاش گذاشتم. حتی برای آخرین بار نتونستم ببینمش. انگشتام و محکم</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">روی چشمم فشار دادم تا شاید از دردش کمی ،کم بشه. صدایی از پشت سرم باعث</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">شد از فکر دیروز خارج شم:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">_مادرت زن خیلی خوبی بود. به من پناه آورد تا بتونه از تو محافظت کنه.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">نمی‌تونستم حرف بزنم ،تمام تنم از خشم نفرت می‌لرزید. اون مرد مادرم رو ازم گرفته</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">بود تمام زندگیم رو نابود کرده بود، وجود اون باعث شده بود مادرم قلبش ضعیف بشه.</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">برگشتم و با سرعت به سمت ماشین دوییدم؛ ولی صدای استاد سرخ مثل پتکی تو سرم خورد:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">_اون برادر دو قلوت رو هم کشت تا کسی نتونه جلوی رسیدن به قدرتش رو بگیره.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">دستم از روی دستگیره ماشین سر خورد، من برادر داشتم.تکیه گاهی که همیشه</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">ازش بی بهره بودم. یه قل ،یه زندگی دو نفره، یه همراه، یه پشتیبان…</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">چشمام رو با درد بستم و دستام رو مشت کردم. چرا الان باید بفهمم تا این حد تنهام؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">مرداس اسمی بود که تو سرم اکو می‌شد ،کسی که هم مادرم و هم برادرم رو ازم گرفت…</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دوستان رمان زیبایی هست خوندش پیشنهاد میشه…دوستان عضویت در کانال ما هم فراموش نشه</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/dooel-haghighat/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان دوئل حقیقت برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 20px;">مـنبـع</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-18T15:32:29+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان آخرین صاعقه (جلد 2) برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2390 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/akharin-saeghe2/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">دانلود رمان آخرین صاعقه (جلد 2) برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-16050" height="448" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/839.png" title="" width="448" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/839.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/839-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/839-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h2 style="font-size: 20px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خلاصه داستان:&nbsp;</strong></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">امتین و بهار بعد از مدت‌ها به هم رسیدند و قراره یه زندگی خوب و آرمانی شروع کنند؛ اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا واقعا رامتین سر قول و قرارش می‌مونه و می‌تونه به بهارش وفادار باشه؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">و رایان…<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">داستان زندگی رایان و رازهای پنهانش و این که آیا تا ابد مجرد می‌مونه و تن به ازدواج نمیده؟ داستان زندگیش چیه؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">پاسخ همگی این سوالات در جلد دوم آخرین صاعقه</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دوستان جلد اول رو هم حتما بخونین</span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h1 style="font-size: 22px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">مقدمه:</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">‌دلِ آدمی به هنگامِ بهار<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">زمستان را می‌خواهد<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">و به وقتِ زمستان بهار را؛<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دلتنگ می‌شود<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">برای هر آنچه که دور است<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">آیا باید همیشه به‌هم رسید؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بیخیال شو!<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بعضی چیزها وقتی که نیستند،<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">زیبایند!</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h1><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قسمتی از داستان</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">ماگ قهوه‌ام رو برداشتم و مزه‌مزه‌اش کردم. طعمش بد نبود. به هر حال قهوه بود، نوشیدنی مورد علاقه‌ی من.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">به دلیل علاقه‌ی زیادم به موسیقی جز اکثر اوقات به کافی شاپ‌هایی می‌رفتم که این نوع موسیقی رو پخش کنند؛</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">اما الان به‌خاطر کمبود وقت مجبور شدم، توی ماشین بخورم.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">روی صندلی ماشین جا‌به‌جا شدم و شناسنامه رو از روی کنسول برداشتم و به اسم بیگانه‌ای که</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">توش خودنمایی می‌کرد، خیره شدم: “امیر مدد خانی”</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">***<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بهار:<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-نکن<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">“نوچ” کشیده‌ای گفتم و بلندتر تکرار کردم:<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-نکن!<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">صدای خنده‌ی ریزش رو مخم بود. درحالی که سعی می‌کردم خوابم نبره، با چشم‌های نیمه‌باز</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">سرم رو از روی بالش برداشتم و بهش نگاه کردم. لبخند کم رنگی زد و گفت:<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-بیدار شدی؟</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">لب‌هام رو جمع کردم و دوباره سرم رو روی بالش انداختم. دوباره دست‌های بزرگش رو جلو آورد و شکمم رو قلقلک داد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">کلافه‌تر از قبل گفتم:<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-رامتین نکن، می‌زنمت‌ها!<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">این بار صدا‌دار خندید:</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/akharin-saeghe2/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">دانلود رمان آخرین صاعقه (جلد 2) برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 20px;">مـنبـع</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-14T12:16:07+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان چشمان نرگس برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2388 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/cheshmane-narges/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان چشمان نرگس برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/cheshmane-narges/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-16008" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/833.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/833.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/833-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/833-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">خلاصه داستان:</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">داستان در مورد یک زوج خوشبختیه که از زبون آرین بیان میشه …آرین مردیه که در طول زندگیش سختی های زیادی رو تجربه میکنه تا پای علاقش به همسرش بمونه ….اما وقتی این سختی ها به اوج خودش میرسه پا به فرار میذاره …فرار میکنه برای تنها شدن برای اینکه تنها بودن آزارش بده تا تبذیل به کسی بشه که دیگه غیر نرگس کسی رو نداره ….وارد یه روستای کویری میشه که اونجا مردمی پاک و مهربون دورشو میگیرن اما خب مجبوره برگرده …</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);">دوستان عزیز رمان زیبایی هست …خوندنش پیشنهاد میشه</span></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">نام رمان : رمان در حال پیشرفت چشمان نرگس<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">نام نویسنده : بهار قربانی<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ژانر : عاشقانه،اجتماعی</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مقدمه:</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">این قرارداد تا ابد میان ما برقرار باد<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">چشم های من به جای دست های تو<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">من به دست تو آب می دهم<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">تو به چشم من آبرو بده<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">من به چشم های بی قرار تو<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">قول می دهم ریشه های ما به آب<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">شاخه های ما به آفتاب میرسد<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ما دوباره سبز می شویم(قیصر امین پور)<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">گاهی اوقات انقدر خودخواه میشی که جز خودت و&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">غمت</a>&nbsp;هیچ چیزی نمی بینی.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دیگه یادت نمیاد کسایی بودن که دوستشون داشتی کسایی بودن که بهشون احتیاج داشتی کسایی که بهت احتیاج داشتن.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">انقدر تو خودت و نداشته هات غرق میشی که نمیبینی هنوز دلیلی برای ادامه داری نمیبینی باید ادامه بدی نه برای خودت برای بقیه اینجور موقع هاست که خودتو نابود میکنی و به کسی نمیگی تو دلت چیه اینجورموقع هاست که غریبه ها بهتر از آشناها دردت&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">میفهمن</a>&nbsp;اینجور موقع هاست که اگه با یه غریبه حرف بزنی تازه میفهمی چقدر کور بودی تازه میفهمی راهت اشتباه اومدی.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">من هم حرف زدم</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">.</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/cheshmane-narges/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان چشمان نرگس برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 20px;">مـنبـع</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-14T12:11:53+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان پاورقی زندگی (جلد 2) برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2387 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/pavaraghi-zendegi/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان پاورقی زندگی(جلد 2) برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/pavaraghi-zendegi/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-16010" height="408" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/835.png" title="" width="408" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/835.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/835-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/835-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 408px) 100vw, 408px" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h2 style="font-size: 20px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خلاصه داستان:</strong></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><a href="http://www.b-roman.ir/pavaraghi-zendegi/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">داستان</a>&nbsp;در مورد پسری به اسم مهیار هست که در اثر تصادف بینایی خودش رو از دست میده …خانواده ی مهیار بعد از گذشت 2 تصمیم میگیرند برای مهیار همسری انتخاب کنند…مریم نام دختری هست که در مسیر این پسر قرار میگیره و با او ازدواج میکنه….بعد از گدشت چندین سال از ازدواجشان با شادی ها و غم های زیادی رو به رو میشوند که اطرافیان این دو معتقد هستند که این زندگی باید تغییر کند که نظر یکی از این دو زوج با این نظر دوستان و آشنایان موافق است و دیگری&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/pavaraghi-zendegi/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">مخالف</a>&nbsp;است</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دوستان به زودی جلد اول رمان رو هم براتون قرار میدم توی سایت</span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/pavaraghi-zendegi/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">نام رمان : رمان پرطرفدار پاورقی زندگی۲</span></span></a></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">نویسنده:پریبانو</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">ژانر:اجتماعی –عاشقانه</span></span></p><h2 style="font-size: 20px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">مقدمه:</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">زندگی آغازی است که به پایان راهی است، زندگی آمدن و بودن و&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/pavaraghi-zendegi/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">جاری</a>&nbsp;شدن است، زندگی رفتن خاموش به یک تنهایی است، من و تو می دانیم، زندگی آمدن است، زندگی بودن و جاری شدن است، زندگی رفتن و از بودن خود دور شدن است، زندگی شیرین است، زندگی نورانی است، زندگی هلهله و مستی و شور، زندگی این همه است، من و تو می دانیم، زندگی گرچه گهی زیبا نیست، یا که تلخ است و دگر گیرا نیست، رسم این قصه همین است و همه می دانیم، که نه پایدار غم است و نه که شاد می مانیم، زندگی شاد اگر هست و یا غمناک است، نغمه و ترانه و آواز است، بانگ نای باشد اگر یا که آواز قناری به دشت، زندگی زیبا است، من و تو می دانیم، اشک و لبخند همه زندگی است، ناله و آه و فغان زندگی است، آمدن زندگی است، بودن و ماندن و دیدن همه یک زندگی است، رفتن و نیست شدن زندگی است، این همه زندگی است، من و تو می دانیم… زندگی، زندگی است…(سهراب سپهری)</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><h2 style="font-size: 20px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; text-align: right;">&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/pavaraghi-zendegi/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان پاورقی زندگی برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 20px;">مـنبـع</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-08T11:28:13+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان در دنیای من هوا فقط تک نفره است برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2386 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/dar-donyaye-man-hava-faghat-taknafare-ast/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">دانلود رمان در دنیای من هوا فقط تک نفره است برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/dar-donyaye-man-hava-faghat-taknafare-ast/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-16003" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/831.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/831.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/831-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/09/831-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/dar-donyaye-man-hava-faghat-taknafare-ast/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">خلاصه داستان :</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">سایه ها خاطره نمی سازند، فقط گاهی میان خاطرات سرک می کشند و روی آن ها اثر می گذارند .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">بابا شده بود یک سایه ی مبهم وسط خاطرات بد من!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">راحت دور شده بود. آنقدر که دست هیچ کداممان به او نرسد ….به صندلی سفت ایستگاه تکیه دادم. هندزفری و گوشیم رو که به زور جاساز کرده بودم که تو مدرسه پیداش نکنن از کوله پشتی مشکیم در آوردم و مشغول آهنگ گوش دادن شدم. هوا یه کم سرد شده بود</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">نام رمان : در دنیای من هوا فقط تک نفره است</a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">نویسنده :SunLighT<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ژانر : تراِژدی.اجتماعی.روانشناسی</span></p><h2 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 30px; font-weight: normal; font-size: 14px; text-align: right; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">قسمتی از متن :</span></strong></a><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">بادی که می‌اومد جلوی موهای مشکی و لختم رو تکون می‌داد و من بدون توجه به نگاه های خیره ی پیرزن چادری ای که بغل دستم</span></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">نشسته بود، به کار خودم ادامه می‌دادم. مامان می خواست برام سرویس بگیره ولی خودم نخواسته بودم. به نظرم سرویس</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">هم محدودیت می‌آورد، هم اینکه هر روز بخوای سر یه ساعت بری و بیای. دیر اومدن های اتوبوس های رنگ و رو رفته ی</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">شرکت واحد و ایستادن توشون کل مسیر از خونه تا مدرسه رو میتونستم تحمل کنم ولی سرویس رو واقعا نمی‌تونستم.</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">دود غلیظی که پیچید و صدای دِر دِر موتور، من رو از تو گوشیم بیرون کشید. بلند شدم و سوار اتوبوس شدم.</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">دیگه به این نگاه های عجیب و غریب عادت کرده بودم. چیز عجیبی نبود! کنار پنجره نشستم و به بیرون خیره</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">شدم. سعی کردم با خوندن آهنگ زیر لب، از شدت رو مخ رفتن گریهی دختر بچهی سه چهار ساله ی تو اتوبوس کم کنم.</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/dar-donyaye-man-hava-faghat-taknafare-ast/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">دانلود رمان در دنیای من هوا فقط تک نفره است برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 20px;">مـنبـع</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-08T11:25:54+01:00 roman98ia.com admin دانلود زاده تاریکی برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2385 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/zade-tariki/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">دانلود زاده تاریکی برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/zade-tariki/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15993" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/827.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/827.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/827-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/827-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 20px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/zade-tariki/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">خلاصه داستان :</a></strong></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">داستان در مورد یه دختریه که وارد یه دنیایی میشه که حتی تو ذهن و تخیلش هم نمیتونه تصور کنه وارد این دنیا شده … وارد دنیایی میشه که به خواست خودش نمیره با زور و اجبار وارد این دنیاش میکنن…دنیایی که واسه ما انسانا خیالیه و اینگونه پای این دختر به این دنیای اسرار آمیز باز میشه …دنیایی که اتفاقات بد و خوب زیادی رو تجربه میکنه و سختیای زیادی رو تحمل میکنه تا تبدیل به یه زاده ی تاریکی میشه</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">نام&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">رمان</a>: زاده تاریکی<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">نویسنده: ldkh<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ژانر: تخیلی، فانتزی، یه کم احساسی</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قسمتی از متن”</span></a></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">با صدای&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">درینگ درینگ</a>&nbsp;اف اف از روی مبل بلند شدم. بازم مثل همیشه جلوی تلویزیون خوابم برده بود.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">عین جن زده ها به طرف ایفون می رفتم که باز صدای زنگش بلند شد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">ــ اه، چقدر پیله ست!<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">تصویر کتی روی صفحه ایفون افتاده بود. زیر لب ای وایی گفتم و سریع در رو باز کردم،</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">تازه داشتم توی اتاقم می رفتم که در خونه باز شد و قیافه عصبانی کتی روی من زوم شد. توی خونه اومد و جیغ جیغ کنان گفت :<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ــ خدای من تو هنوز اماده نشدی ارتیمیس؟ هیچ می دونی من از کی تا حالا اون پایین منتظرتم؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بدون توجه بهش رفتم توی اشپز خونه و دست و صورتم رو شستم. بالاخره از حالت منگ بودن در اومدم و رو به کتی گفتم :<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ــ چه خبرته حالا، الان میام.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">کتی رو مبل نشست و گفت :<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ــ اصلاًمی دونی کیا هستن؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">به اشپزخونه برگشتم. در یخچال رو باز کردم. زیر لب گفتم :<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ــ ژله یا کیک و شیر؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">صدای داد کتی من رو به خودم آورد :<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ــ اصلاً شنیدی من چی گفتم؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">کیک و شیر به نظرم بهتره! کیک و شیری که مربوط به دیشب بود رو بیرون آوردم و با پام در یخچال رو بستم</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/zade-tariki/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">دانلود زاده تاریکی برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;">مـنبـع<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-07T20:44:54+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان ریشه در حسرت برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2384 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/rishe-dar-hasrat/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان ریشه در حسرت برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/rishe-dar-hasrat/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15987" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/837.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/837.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/837-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/837-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 20px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">خلاصه داستان :</a></strong></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">داستان این رمان داستان دختری زیبارو به اسم رویا هست که در طول زندگیش با فراز و نشیبای زیادی مواجه میشه…رویا در یه خانواده ی متعصب و متدین بزرگ شده و به دست یکی از تبهکاران بنام دزدیده میشه تا دری جدید به روی زندگیش باز شه…بار ها و بارها ترس از ریختن آبرویش را لمس و تجربه میکنه … اما باید دید در ادامه ی داستان چه شرایطی برای رویای داستان ما پیش میاد</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);">دوستان رمان خوان لطفا سایت ما رو به دوستانتون معرفی کنین</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">مقدمه:</a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">باز این دل&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">سرگشته‌ی</a>&nbsp;من یاد آن قصه شیرین افتاد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بیستون بود و تمنای دو دوست<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">آزمون بود و تماشای دو عشق<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">در زمانی که چو کبک<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خنده می‌زد شیرین<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">تیشه می‌زد فرهاد<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">به راستی این حسرت چیست که با گفتنش آه از نهاد آدمیزاد بیرون می‌‌آید؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">از چرخش روزگار سیر می‌کند آدمی را و‌ گاه آرزوی مرگ را تمنا می‌کند؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">چه کسی می‌داند همین کلمه‌ی کوتاه اگر بر دل خانه کند چه آرزو و رویا‌هایی را ویران می‌کند؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">اگر یک روز باران بارید، از جا برخیز و در زیر آسمان گریان خدا بایست.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">وقتی همنفس&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">باران</a>&nbsp;شدی، خودت را به دستش بسپار. حال برخورد قطرات باران را بر صورتت حس کن.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">هر قطره از باران جان تازه‌ای به کالبدت می‌دمَد و زخم‌های دلت را با هر ترنمش تسکین می‌دهد. شاید<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">سرمست از آن باران حس کنی تمام آن حسرت‌ها شسته شده‌اند و دل سبک‌شده‌ات احساس تازه‌ای پیدا کند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دستانت را به سوی خدا بلند کن و چشمانت را به آسمان بدوز. شک نداشته باش درهای آسمان باز می‌شود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">صیحه‌ای از دل آسمان بلند می‌شود و بر قلب شکسته‌ات می‌نشیند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">با صدایی که قلبت را آرام می‌سازد، می‌گوید:«برخیز و روحت را با باران نگاهت جان تازه‌ای بخش. نترس، من همیشه در کنارت هستم.»<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ای تویی که هر گام از زندگی و هر دم نفس از وجودمان، یادآور قدرت توست.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ای تویی که‌ گاه و بی‌گاه در وجودم نام عظمت، تمنا می‌شود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دست یاری‌ام را که سویت دراز کرده‌ام، بگیر و وجودم را پر از حس خوب نامت کن.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بگذار تا همه بدانند اسطوره‌ی وجودم&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">خدا</a>&nbsp;نامی نام دارد که همیشه در قلبم جاودانه است.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">طلا باید گرفت ذهنی که این جمله را خلق کرد:<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">« به نام وجودی که وجودم ز وجودش گشته موجود.»<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">” نیایش یوسفی”</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/rishe-dar-hasrat/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان ریشه در حسرت برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;">مـنبـع<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-07T20:41:35+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان آخرین صاعقه جلد اول برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2383 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/akharin-saeghe/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">دانلود رمان آخرین صاعقه جلد اول برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/akharin-saeghe/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15979" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/825.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/825.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/825-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/825-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">خلاصه داستان:</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">بهار همیشه توی دلش امید و عشق داره اما خب این آسمون بعضی وقتا دوس داره ابری باشه و هردفعه یه صاعقه ای هم بزنه</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">بهار همیشه میخاد شاد و آفتابی باشه اما خب آسمون یه وقتایی دلش میخاد تیره و ابری باشه</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">بهار بعضی وقتا میخاد دلبری کنه برا آسمونش اما خب آسمون دلش یه جای دیگست و اخم میکنه</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">سایت بوستان رمان رو میپسندین دیگه؟</span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">:))</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; text-align: justify;">«مقدمه»</span></a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">انگار سیب و صاعقه پیوند خورده بود</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">تا ابرهای حادثه بارور شدند…</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">باران گرفت و</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">بعد قدم‌های بی شکیب</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">تسلیم محض وسوسه‌های سفر شدند</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">باران گرفت و</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">حال و هوای تو تازه شد</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">گفتی سپید رود و غزل‌ها</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">خزر شدند…</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قسمتی از داستان</span></span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مثل همیشه بدون اینکه نیم نگاهی بهمون بندازه با اخم‌هایی در هم کنار رفت تا راه رو برامون باز کنه.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مثل اینکه قصد داشت از عمارت بیرون بره که با اومدن ما از رفتن&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">منصرف</a>&nbsp;شد!نگاهش روی پارکت‌ها قفل شده بود .</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">ای کاش سرش رو بالا می‌آورد تا برای یک ثانیه هم که شده چشم‌های مشکی و براقش رو ببینم!<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">قلبم محکم خودش رو به در و دیوار‌های قفسه‌ی سینه‌ام می‌کوبید!چند ماهی بود که ندیده بودمش؛</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چون همیشه یا شرکت بود یا توی اتاقش بود یا…<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">از اون وقتی که دیده بودمش جا افتاده ترشده بود! درسته که ما از نظر مالی خیلی پایین تر از</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">اونا بودیم؛اما دیگه یه نگاه که&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">توقع</a>&nbsp;زیادی نبود، بود؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">با اشاره‌ی مامان به سمت سالن رفتیم.سالن تشکیل شده بود از یک دست مبل کرم رنگ و</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">گلیمی‌با ترکیب رنگ کرم و قهوه ای؛مجسمه‌های زیبا و قیمتی و لوستر‌های بزرگ و چشم گیر!</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">در گوشه‌ى سالن هم یه تلویزیون و یه کاناپه که دقیقا رو به روى تلویزیون بود، قرار داشت.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">روی مبل‌های گرون قیمتشون نشستیم .</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;">مـنبـع<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-04T21:25:56+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان باتلاق عشق برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2382 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/batlaghe-eshgh/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان باتلاق عشق برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/batlaghe-eshgh/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15974" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/821.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/821.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/821-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/821-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خلاصه داستان:</strong></a></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">داستان درباره ی دختری به اسم پوپک ابتکار هست که 22 سال تو پرورشگاه زیر نظر خانواده ی ابتکار بزرگ شده و تحت حمایت مالی خانواده ی ابتکار هست…خانواده ی ابتکار با اینکه دادن فامیلی خودشون به پوپک سخت بود اما این کارو رو کردند و بهروز ابتکار که پدر این خانواده است حالا قصد داره دخترشو به جمع خانواده ی خودش بیاره و از این به بعد باهم زندگی کنند …اما همه چیز با اومدن هومن ایتکار سخت میشه که برادر پوپک هست….پسری معتاد که با ندونم کاریای خودش سرنوشت پوپک و شرایط زندگی پوپک رو تو این خونه سخت میکنه</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دوستان عزیز رمان زیبایی هست تشکر ازپریای عزیز برای نوشتن این رمان زیبا</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">مقدمه:</a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دستم را روی پیانو می‌کشم؛ صدای ریتم ناهماهنگش<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">فضای عمارت خاک‌خورده را می‌شکند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">همه جا پر از خاک بود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">هجوم خاطرات را که یک‌باره به سمتم حمله‌ور شده‌اند،<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">به خوبی حس می‌کنم. بغضم به دیواره‌ی&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">گلویم</a>&nbsp;چنگ می‌اندازد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خاطراتم یکی یکی مقابل چشم‌هایم رد می‌شوند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">و صدای خنده‌هایی در گوشم اکو می‌شود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">و جمله‌‌ای در مغزم مرتب تکرار می‌شود:<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">«دوستت دارم…. دوستت دارم»<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">قطره‌ای اشک بر روی گونه‌ام چکید.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">همانند باتلاق میان خاطرات برای رهایی از خاطرات گذشته دست و پنجه نرم می‌کنم.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">و در آخر میان باتلاق خاطرات غرق می‌شوم.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">و یک‌بار دیگر از سرفصل اول، این داستان را شروع می‌کنم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قسمتی از داستان</span></a></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دسته‌ی چمدونم رو تا جایی که امکان داشت با دستم فشار دادم. نگاهم رو دور تا دور عمارت چرخوندم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">درست مثل قصر بود؛ قصری که تا یک ساعت پیش فقط مثل یک&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">رویا&nbsp;</a>بود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-چرا اون‌جا ایستادی دخترم؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">با صدای میناخانوم به خودم اومدم. کف دستم سریع از استرس زیادی مثل همیشه عرق کرده بود.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">آب دهنم رو مرتب پشت سر هم قورت دادم. دنبال میناخانوم راه افتادم؛ از پله‌های مارپیچی به آرومی بالا رفتم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به سختی&nbsp;<a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">چمدون</a>&nbsp;رو با خودم حمل می‌کردم. به خاطر سنگینی چمدون، نفسم به سختی بالا می‌اومد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 20px;">مـنبـع</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-04T21:24:11+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان شاهزاده ای از آسمان برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2381 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان شاهزاده ای از آسمان برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15969" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/819.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/819.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/819-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/819-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 20px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خلاصه داستان:</strong></a></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">داستان و سرنوشت عجیبی در حال به وقوع پیوستن است…رازی در میان است که برای فاش شدن آن نیاز به دوازده قربانی است…دختر داستان ما اسمش حسیبا که مثل همه ی دخترای معمولیه و غافل از سرنوشت هیجان انگیزی که در انتظارشه..با پلیس جوان و بی باکی به اسم آرتین نامزد میکنه که آرتین داستان ما علاقه ی چندانی به این نامزدی نداره…که در ادامه ی داستان راز هایی از دنیایی ناشناخته برملا میشه …</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);">دوستان برای دریافت جدید ترین رمان های سایت بوستان رمان حتما تو کانالمون عضو بشین</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">مقدمه:</a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">تو از قبیله رنگ و من از قبیله بی‌رنگی.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">تو از قبیله شکوهی و من از قبیله سادگی.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دیر زمانی‌ست که عشقت را در قلبم می‌پرورانم.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">این نگاه توست که آرامشم را می‌دزدد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">کاش برای لحظه‌ای هم که شده آغوشم را امن‌ترین جای دنیا می‌یافتی.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">افسوس و صد افسوس که این گونه نشد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دست سرنوشتی که تو را برای قلبم گلچین کرده بود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">همان دست تو را از قلب من ربود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">و متاسفم برای خود که حسرت آبی‌شدن تا ابد به دلم ماند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">اما بدان، تو برای قلب شکسته‌ی من از دست نرفته‌ای.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">و هرچه بگذرد آبی‌تر خواهی ماند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">آبی‌تر از همیشه..</span></p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 20px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">قسمتی از داستان :</span></span></strong></a><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">با تونفا ضربه‌ی محکمی به کیسه بوکس زدم؛ صدای بلندی داد و چند بار دور خودش چرخید. هنوز راضی نشده بودم؛</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">ضربه محکم‌تری زدم و این کار رو دوباره و سه‌باره تکرار کردم. فکر این که این‌قدر سریع دلم رو به یه دختر باختم،</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">داشت دیوونه‌ام می‌کرد. کی فکرش رو می‌کنه دختری که برای حل مهم‌ترین پرونده عمرم طعمه‌ای بود،</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکارچی دلم شده. این برای من که همیشه از عشق و عاشقی فراری بودم، یک رسوایی بزرگ بود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">چند تا نفس عمیق کشیدم و تونفا رو گوشه سالن، روی ردیف تاتمی‌هایی که روی هم چیده شده بودند،</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">پرت کردم و باعث شد تکونی بخورند و همه با هم به کف سالن سقوط کنند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">هه! چند وقت دیگه مسابقه قهرمانی دفاع شخصی کشور رو پیش رو داشتم و این حال و روزم بود.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">روی زمین نشستم و سرم رو به دیوار پشت سرم زدم. دیگه مخم نمی‌کشید.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 20px;">مـنبـع</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-03T11:09:42+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان لیلی من برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2380 <div><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دانلود رمان لیلی من برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</strong></span></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15951" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/817.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/817.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/817-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/817-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 20px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خلاصه داستان:</strong></a></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">داستان در مورد مردی به اسم آرمان کیانی هست که بعد از مرگ همسرش به دنبال پرستاری برای دخترش هست…و دختری به اسم لیلی که جویای کار هست و به عنوان پرستار وارد این خونه ی پر رمز و راز میشه …و اتفاقایی که در ادامه ی راه در این خانواده و برای لیلی داستان ما میفته</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">تشکر از نسترن موسوی عزیز برای نوشن این رمان زیبا</span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; text-align: justify;">مقدمه(به قلم نویسنده):</span></span></span></a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">دست‌هایت پراز مهر بود. از همان سمتی که خورشید لبخند می‌زد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">از همان سمتی که خورشید از خط دریا پایین‌تر می‌رفت.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">تو لبخند زدی، غرق شدی در آب‌های خیالم! تو مهربان بودی! فراتر از آنچه تصور می‌کردم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">اما خیالِ رفتنت برای من جهنم بود.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">کاش می‌ماندی!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">داستان برگرفته از یه زندگی واقعیه که من بهش پروبال دادم و شخصیت‌هایی رو هم بهش اضافه کردم!</span></span></p><h3 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 30px; font-weight: normal; font-size: 14px; text-align: right; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">قسمتی از داستان »</span></span></span></strong></a><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h3><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">کلید رو تو قفل در چرخوندم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم. اولین چیزی که شامه‌ام رو نوازش کرد، بوی قورمه سبزی بی‌بی بود!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">وارد خونه شدم و در رو پشت سرم بستم. کفش‌هام رو توی جا کفشی گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">– سلام بی بی!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">نگاهِ عجیبی بهم انداخت و گفت:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">– سلام به روی ماهت لیلی جان! چقدر امروز زود اومدی!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">سعی کردم لبخند بزنم. لبخندی که خیلی وقت بود باهاش قهرم! بدونِ اینکه جواب بی‌بی رو بدم در قابلمه رو</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">برداشتم که بخار غذا روی صورتم پخش شد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">– اوم، بی‌بی دستت دردنکنه.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">درحالی که داشت برنج رو آب کش می‌کرد گفت:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">– می‌دونستم دوست داری، برای همین درست کردم! حالا هم برو لباسات رو عوض کن عزیزم. غذای شاهوردی رو هم می‌دم ببر!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">با آوردن اسم “شاهوردی” اخم کردم. کی تموم می‌شد این شاهوردی؟! کی خلاص می‌شدیم از دستش؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">کیفم رو از روی شونه‌ام کندم و انداختمش روی تخت، خسته بودم! به معنای واقعی. نیم نگاهی به ساعتِ خاکستری</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">رنگ روی دیوار انداختم که هدیه‌ی شرکت (…) بود! برای جذب مشتری.</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">با عوض کردن لباس هام؛ به سمت سرویس بهداشتی رفتم و نگاهِ عمیقی به صورتم انداختم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">سفید، بی حس، صورتی که کاملا به زردی می‌زد و چشم‌هایی که اونقدر مشکی بودن</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;">مـنبـع<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p></div> text/html 2017-09-03T11:07:53+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان شروعی دیگر برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2378 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان شروعی دیگر برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15945" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/815.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/815.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/815-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/815-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h2 style="font-size: 20px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">خلاصه داستان :</span></span></a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">داستان راجع به یه دختریه که تو زندگیش اصلا طعم غم رو نچشیده…دختری که تو رو عروسیش برای اولین بار با معنی غم و اندوه آشنا میشه…دختی که دیگه غم وارد زندگیش شده اما خب قرارم نیست تا آخر عمر با این غم زندگی کنه و با زندگیش عجین بشه…دختری که از این به بعد لحظه لحظه ی زندگیشو …</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">آیا دختر داستان ما میتونه با این غم کنار بیاد؟؟؟؟</span></p><h3 style="font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(33, 33, 33); font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: bold;">مقدمه :</span></span></a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">گاهی اتفاقی می‌افته که از زندگی خسته میشی.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">میگی ای‌کاش اصلا پا توی این دنیای بی رحمِ نامرد نمی‌ذاشتم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">میگی ای‌کاش همین لحظه یه اتفاقی می‌افتاد و این زندگی لعنتی تموم می‌شد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">میگی ای‌کاش خدا منم ببینه و ببره پیش خودش، تا از شر این دنیا و آدماش راحت بشم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">ولی از قدیم گفتن :«در رو یه پاشنه نمی‌چرخه.»</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">زمانی می‌رسه که از تمام گفته‌هات پشیمون میشی.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">زمانی می‌رسه که میگی خدایا اشتباه کردم، دلگیر بودم از دست دنیات و از سرِ ناراحتی اون حرفا رو زدم، تو نشنیده بگیر.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">نشنیده بگیر؛ چون دلم نمی‌خواد، دل از این دنیات بکنم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">نشنیده بگیر؛ چون دلم نمیاد، کسایی که دوسم دارن و دوسشون دارم و تنها بذارم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">تحمل دوریشون و ندارم؛ حتی فکر لحظه‌ای دور موندن ازشون عذابم می‌ده.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">نشنیده بگیر؛ چون دلم می‌خواد دوباره شروع کنم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">پشیمونم از تمام گفته‌هام، پشیمونم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">و این پشیمونی چقدر شیرینه!</span>&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></p></span></span></h3><h2 style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 30px; font-weight: normal; text-align: right; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">نام:زمان&nbsp;شروعی دیگر</span></a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">نام نویسنده: فاطمه زهرا ربیعی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">ژانر: درام ، عاشقانه</span></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">قسمتی از داستان</span></span></span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">*پانیذ*</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">با صدای دستیار آرایشگر که می‌گفت :«داماد اومد» بلند شدم و به کمک مامان شنلم رو پوشیدم و به طرف در خروجی آرایشگاه رفتم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">با هر قدم قلبم تندتر از پیش می‌زد، هیجان داشتم، دستام عرق کرده بود و لرزششون رو به خوبی حس می‌کردم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">مهران پشت به من ایستاده بود و سرش رو پایین انداخته بود.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;">نفس عمیقی کشیدم و به سمتش قدم برداشتم.</span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;">مـنبـع<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">&nbsp;:</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-02T13:47:08+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان گلاب و چای قرمز برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2373 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دانلود رمان گلاب و چای قرمز برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15940" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/813.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/813.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/813-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/813-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 18px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خلاصه داستان :</strong></a></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h3><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">وضعیت عجیب و نامتعارفی ؛ در جریانِ سر و سامان گرفتن و روبراه شدن اوضاع زندگیِ خشایار به وجود میاد و اون رو بی خیالِ هر چه سر و سامان گرفتن می‌کنه؛ ولی زمانی نمی‌گذره که رایحه‌ی خوش زنی، وارد محدوده‌ی بی خیالیش می‌شه و اون کسیه که…. مقدمه : سیاره ی زندگیم، پُر شده از …</span></p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 20px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">مقدمه :</strong></a><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">سیاره ی زندگیم، پُر شده از آدم‌های موفّق ولی بی مرام و تو خالی. زمینِ ما ؛ خالی از وفاداری و عشق است و من<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">به دنبال سیاره ای هستم که ساکنش، درمانگر بی خوابی‌ها، نجواگر قصه‌های عاشقانه و تجلی گر صلحی سفید<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">بر قلب‌های تاریک باشد. در جستجوی رفیقی که گل سرخی کاشت و به دنبال اهلی شدن دل‌ها، راهی کهکشان‌ها<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">گردید؛ بیابم او را تا مرهمی باشد بر بیتابی‌های دلم…« تاثیر گرفته از دالایی ـ لاما »</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خسته نباشید به نویسنده برای نوشتن این رمان زیبا</strong></span></a></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">نام رمان: گلاب و چای قرمز<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">سطح : نیمه حرفه ای<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ژانر : اجتماعی ـ عاشقانه<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">نویسنده : سما جم</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قسمتی از داستان :</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چنان مشتی توی صورتش خوابوندم که صدای پاره شدن مویرگ های شبکیه و ماهیچه های اطراف چشمش هم به گوشم خورد!<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">مشت خودمم دردناک بود و بیشتر از اون قلبم ؛ رفیق هم اینقدر نامرد؟!<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دو ماه پیش وقتی مجبور شدم به خواستگاری مژده برم؛ تموم همّ وغمم این بود که سعی کنم بی توجه به همه‌ی حاشیه‌های</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">ازدواج فامیلی محکم باشم و مسئولیت این ازدواج رو به عهده بگیرم و مرد و مردونه، پای تصمیمی که در واقع یه نفر دیگه برام</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">گرفته بود ، وایسم و دل بدم به اونکه ظاهرا هیچ وقت دلش با من نبود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">اومدم از کنار نامردِ به خاک افتاده‌اش رد بشم که صدای فیس و فین دماغِ مژده ، نگاهم رو به سمتش کشوند .<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">سرد و جدی صدام رو انداختم تو حنجره‌ام :</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دانلود رمان گلاب و چای قرمز برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: none; line-height: 30px; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; box-sizing: border-box; font-size: 14px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">مـنبـع :</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-02T13:43:46+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان در جست و جوی چهار عنصر برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2369 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 14px;">دانلود رمان در جست و جوی چهار عنصر برای موبایل و تبلت و کامپیوتر</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15927" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/811.png" title="دانلود رمان در جست و جوی چهار عنصر برای موبایل و تبلت و کامپیوتر" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/811.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/811-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/811-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; text-align: center; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خلاصه داستان :</strong></a><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دانلود رمان در جستجوی چهار عنصر جلد اول بانوی بهار&nbsp;&nbsp; خلاصه: این داستان درباره ی یک شاهزاده است، شاهزاده ای از یک سرزمین پهناور و خاص! زندگی شاهزاده ی داستان به خوبی پیش می رفت تا اینکه یک اتفاق عظیم، مانند طوفانی سهمگین همه چیز را بهم ریخت. اتفاق عظیمی که شاهزاده را مجبور به ترک زندگی اش و جست و جوی گردن آویزی افسانه ای کرد.&nbsp; ادامه ی داستان رو حتما دنبال کنید مطمئنا خوشتون میاد</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;دوستان عزیز سایت بوستان رمان</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">…</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان در جست و جوی چهار عنصر</span></span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">عنوان رمان: درجستجوی ۴ عنصر<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">نویسنده: ر.رضایی<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">ژانر: تخیلی فانتزی معمایی</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">منبع: سایت بوستان رمان</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">رمان زیبایی هست…خوندنش پیشنهاد میشه دوستان</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دوستان یه خواهشی دارم اینه که سایت بوستان رمان رو حتما به دوستان رمان خونتون معرفی کنید</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">حتما این کار باعث قوت قلب به ما شده و میتونیم سایت رو به شکل بهتری بگردونیم</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">و حتما هم در کانال ما در تلگرام عضو بشین…لینک کانال داخل همین صفحه موجود هست</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">مقدمه:</a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">چرخ سرنوشت می چرخد و می چرخد<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">پیش بینی به حقیقت می پیوندد<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">پا به جهان می گذارد …<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">اما ناگهان<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">حمله می کنند سیاهی ها<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">عناصر دزدیده می شوند<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">همسفر همراه با دختر شجاع پیش می رود<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دوستی<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دشمنی<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">وفاداری<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خــ ـیانـت<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">موفقیت<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">شکست<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">شادی<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">سرخوردگی<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">کدام یک؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">دوست واقعی کیست؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">در آخرین مقصد چه به انتظار نشسته؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خواهری پر از کینه و نفرت که خواهر خود در بند می کند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">اما پس از این<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">می درخشد نوری<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">در پس زمینه ی سیاه آسمان شب .<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">نوری به رنگ مرگ، به رنگ مرگ</span></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 16px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود رمان در جست و جوی چهار عنصر</span></span></strong></a><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h4><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">مـنبـع :</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2017-09-01T05:55:11+01:00 roman98ia.com admin دانلود رمان روزی رویایی برای موبایل و تبلت و کامپیوتر http://roman98ia.com/post/2367 <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://www.b-roman.ir/" rel="" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-15922" height="392" src="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/805.png" title="" width="392" srcset="http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/805.png 560w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/805-150x150.png 150w, http://www.b-roman.ir/wp-content/uploads/2017/08/805-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; border: 1px solid rgb(255, 255, 255); display: block; box-shadow: rgb(136, 136, 136) 0px 0px 5px; clear: both;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">خلاصه داستان :</span></span></strong></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">داستان در مورد دختری به اسم بهار ستوده است …دختری ته تغاری که عزیز خانواده است و پدرش بهرام ستوده</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">بهار ستوده برای کار به شرکتی میرود که رئیسش آراد رستگار است که در حال حاضر دارد با ورشکستی شرکتش دست و پنجه نرم میکند</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">این دو در مسیر هم قرار میگیرند و بقیه ی ماجرا</span></span></p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 18px; font-weight: normal; font-size: 20px; text-align: right;"><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">قسمتی از داستان :</span></span></strong></a><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></h2><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">صدای بوق ماشین ها بلند شده بود.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">خب منم مثل شما گیر کردم دیگه!حدود ده دقیقه‌ای بود تو ترافیک گیر کرده بودم، وای خدا خیلی دیرم شده.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">نگاهی به ساعت مچی‌ام کردم،ساعت هفت بود.با کلافگی شیشه ماشین رو پایین کشیدم، باد شدیدی که به صورتم</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">می‌خورد حس زیبایی داشت.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">با صدای بوق ماشینای عقب به خودم اومدم، اوه ترافیک تموم شده.پامو روی پدال گاز فشردم و با سرعت رانندگی کردم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به آدرس نگاه کردم؛ بالاخره رسیدم، ماشین رو جلوی یه ساختمان بزرگ پارک کردم، دکمه آسانسور رو زدم تا بالا بیاد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">نگاهی به در ورودی شرکت انداختم و اسمش رو زیر لب زمزمه کردم، پس از در زدن وارد شدم.خانمی پشت میز</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">نشسته بود که حدس میزدم منشی باشه،با قدم های استوار به سمتش رفتم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">-سلام<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">سرشو بلند کرد،جون چه خوشگل بود،دختر تقریبا بیست و شش ساله و لاغر بود.با لبخندی گرم جواب سلامم رو داد:<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-سلام،کمکی از دستم بر میاد؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-من برای استخدام اومدم.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-وای بد شد آقای مهندس جلسه تشریف دارن.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-جانم؟ولی من دیروز اومدم بهم گفتن امروز بیا!<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-آهان پس روی یه صندلی بشینید تا مطلعتون کنم.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">با فشردن یه دکمه فکر کنم به رئیس وصل شد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">با کلافگی رو یه صندلی نشستم، تا منشی بهم خبر بده خودم رو با گوشیم سرگرم کردم.با صدای منشی گوشیمو قفل کردم.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">-لطفا این فرم رو پر کنید.</span></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px;">مـنبـع :</span></span><a href="http://www.b-roman.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;">www.b-roman.ir</a></span></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/AAAAAENbqxYzht7Q2t712Q" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(24, 10, 183); text-shadow: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 22px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کــانــال بــوستــان رمــان</span></strong></span></a></p><p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(24, 24, 24); font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p>